பகுத்தறிவு சிங்கம்

சுவாமி விவேகானந்தர் தான் என் வழி காட்டி என்று jayalalithaa கூறி உள்ளார். அவரும் ஹிந்துத்வா வெறியர் என்று பகுத்தறிவு சிங்கங்கள் சொல்லப்போவது உறுதி. வாழ்க பகுத்தறிவு.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s