பெருமைப் படுகிறோம் ?

ஸ்டாலினைப் பெற்றதால் பெருமைப் படுகிறேன் என்று “தமிழர் தலைவர்” கூறுகிறார். ஐயா, உங்களைப் பெற்றதால் தமிழ்த் தாய் பெருமைப் படுகிறாளா என்று தெரிய வில்லை. ஆனால் ஒன்று. “கவிஞர்” கனிமொழியைப் பிரிந்து “திஹார்” தாய் வருத்தப்படுகிறாள்.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s