வெள்ளை அறிக்கை

சிங்கபூர் 2020 ல்  மக்கள் தொகை 69 லட்சம் ஆகும். அதனால் வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும், என்ன என்ன புதிய கட்டுமானங்கள் தேவை என்று ஆராய்ச்சி செய்து  வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளார்கள். அவ்வளவு தான் செய்தி.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s