வைகோ வாழ்க

வைகோ பல ஆண்டுகள் நோய் நொடி இன்றி வாழ இறைவனை வேண்டுகிறேன். அதற்கு அவர் செல்லும் நடை பயணம் உதவும். தினமும் நடப்பது உடலுக்கு நல்லது.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s