1000 கோடி

சிதம்பர ஐயா, பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு 1000 கோடி சரி. அந்த பணம் எப்படி பாது காக்கப் போறீங்க , அத சொல்லலியே ..

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s