சிறுவன் பாலசந்திரனை ராணுவம் கொல்லவில்லை என்று ராஜபக்ஷே சொல்கிறார். நம்புகிறேன். நாம் பூமியில் இல்லை நிலவில் வசிக்கிறோம் என்றும் நம்புகிறன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s