ஆனந்த விகடன்

இப்போதெல்லாம் “ஆனந்த விகடன் வாசித்தீர்கள?” என்று யாரும் கேட்பதில்லை. மாறாக “ஆனந்த விகடன் பார்த்தீர்களா?” என்று தான் கேட்கிறார்கள். அதில் பார்பதற்கு மட்டுமே விஷயம் உள்ளது போலும்.
என்னே ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி !

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s