கல்வியின் பயன்

செய்தி : சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலை மாணவர்கள் ரயில் மறியல் செய்தனர்.
கல்வியின் பயன்பாடு விளங்குகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s