தமிழ் ஆர்வலர்கள் தீ குளிக்க வேண்டாம் என்று ராமதாஸ் கூறுகிறார். குழந்தையும் சீண்டி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டி விட்ட கதையா…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s