மாபெரும் வெற்றி

இலங்கை தமிழ் சகோதரர்களுக்காக போராட்டம் மாபெரும் வெற்றி. ராஜபக்ஷே பணிந்தார். தமிழர் இலங்கை அதிபர் ஆனார். மன்மோகன் அரசும் பணிந்தது. நாமும் கதையை முடித்து ‘மானாட மயிலாட’ கண்டு தமிழ் வளர்ப்போம்.
தத் தரிகிட தத் தரிகிட தத் தரிகிட தத் தோம் . சுபம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s