அழகிரிக்குப் பாதுகாப்பு

அழகிரி அவர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப் பட்டுள்ளது.நல்லது தான் அவரும் தான் மகனைப்போல் தலை மறைவாகாமல் தடுக்க உதவும். நல்ல பகுத்தறிவுள்ள யோசனை மற்றும் செயல்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s