வறுமையும் வெறுமையும்

பள்ளி நூலகம் திறப்பு

மந்திரி  கையால்

ஆம்

இந்தியா வறுமை நாடு தான்

அறிவாளிகள் பஞ்சம்

——————-

ஆம் இந்தியா வறுமை  நாடு தான்

பார்த்தாலே தெரிகிறதே

வறுமை

நடிகையின் உடையில்.

———-

ஆம் இந்தியா வறுமை  நாடு தான்

பள்ளி ஆசிரியர்

இரு வேளை இரு வேலை

பள்ளிக்கு வெளியே

எனவே

பள்ளியில் தெரிகிறது

ஆசிரிய வறுமை

எனவே தான்

பள்ளியில்  வெறுமை.

———-

ஆம் இந்தியா வறுமை  நாடு தான்

நிற்க இடமில்லை

பேச நாழியில்லை

கைமாறும் பணம்

பை மாறும் பொருள்

ஓடும் மக்கள்

நகைக்கடை வாசலில் பிச்சைக்காரன்

———-

ஆம் இந்தியா வறுமை  நாடு தான்

பாலம் கட்டி ஆனது பல காலம்

திறப்பு விழா மந்திரிக்கு இல்லை காலம்

இடையே வந்தே சென்றது பல காலம்

முறையே முடிந்தே போனது அதன் காலம்

மறுபடி வந்தார் மந்திரி

அடிக்கல் நாட்டுவிழா – புதுப் பாலம் !

———-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s