மூன்றெழுத்துப் பெண் யார் ?

‘ஒரு மூன்றெழுத்துப் பெயர்ப் பெண் பற்றி ஒரு கவிஞர் சொன்னார் : ‘தீயவை யாவினும் சிறந்த தீயள்’. அதாவது அயோக்கியர்களிலேயே கடை நிலைப் பெண்பால் அயோக்கியர். அவளது பெயர் ‘சோ’-வில் துவங்கி ‘யா’-வில் முடியும், இடையில் உள்ளது ஒரு மெல்லின மெய்யெழுத்து என்றெல்லாம் கற்பனைக் குதிரையை யாரும் ஓட விட வேண்டாம். பாடப்பட்டவள் கைகேயி; கவிஞர் : கம்பர். இப்ப என்ன செய்வீங்க ?? #பகுத்தறிவு

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: