'சுயம் அறிதல்'-என் பேச்சு

‘சுயம் அறிதல்’ என்னும் தலைப்பில் ‘நியூ யார்க்’ அருங்காட்சியகத்தில் என் ‘அறிதல்’ அனுபவத்த சிங்கப்பூர் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகத்தில் நான் பகிர்ந்துகொண்டபோது எடுத்த ஒரு ஒளிப்பதிவு.

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: