தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் ஒரு தாய் வயிற்றுப் பிள்ளைகள்!

தமிழில் சில முக்கியமான் கட்டுரைகளை எழுதி வரும் திரு.சுவாமினாதன் அவர்களின் நல்ல ஒரு கட்டுரை – தமிழையும் வட மொழியையும் தொடர்பு படுத்தி எழுதி இருப்பது. வாசித்துப்பாருங்களேன்..

One thought on “தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் ஒரு தாய் வயிற்றுப் பிள்ளைகள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s