'கிறித்தவமும் சாதியும்' – நூல் ஆய்வு

‘கிறித்தவமும் சாதியும்’ என்னும் பேராசிரியர் ஆ,சிவசுப்பிரமணியனின் நூல் பற்றிய என் ஆய்வு. அதிக மக்களைச் சென்றடையவேண்டும் என்பதால் ஆங்கிலத்தில் அளித்துள்ளேன். சுட்டி இதோ ‘கிறித்தவமும் சாதியும்’.

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: