ஆ.. பக்கங்கள் வாசகர்களே, ‘பழைய கணக்கு’டன் புதுக்கணக்கு துவங்குகிறேன். எனது முதல் நூல் ‘பழைய கணக்கு’ சாஹித்ய அகாதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் ஜோ.டி குரூஸ் மற்றூம் சிங்கப்பூர் மூத்த எழுத்தாளர் இராமகண்னபிரான் அவர்களால் வெளியிடப்படுகிறது. வந்திருந்து வாழ்த்துங்கள்.

பழைய கணக்கு
பழைய கணக்கு
Advertisements

One thought on “பழைய கணக்கு – முதல் நூல் வெளியீடு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s