மாதவி மன்றப் பேச்சு – தினமலர் செய்தி

சிங்கப்பூர் மாதவி இலக்கிய மன்றத்தில் ‘கம்பன் சொல்லும் செய்தி’ பற்றி நான் பேசியது பற்றி தினமலர் செய்தி இங்கே.

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: