நூலினால் ஆன பயன்

‘பழைய கணக்கு’ நூல் விற்பனை மூலம் கிடைத்த ரூ.10,000 பணத்தேவை உள்ள ஒரு பட்டயக் கணக்கியல்  மாணவருக்கு அவரது கல்வித்தொகையாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நூலினால் பெற்ற நிறைவான பயன் அது.

Pazhaiya Kanakku Gift

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: