வைஷ்ணவ எழுத்து

பேஸ்புக்கில் திரு.ராம் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் ‘வைஷ்ணவ எழுத்தாளர்கள் பிரபந்தம், வைஷ்ணவம் பற்றியே எழுதுகிறார்கள்’ என்றது எனக்குப் புதிய பார்வையை அளித்தது. ( நவீன எழுத்தில் ‘புதிய திறப்பை உருவாக்கியது, புதிய புரிதலை ஏற்படுத்தியது’ என்றெழுத வேண்டும்)

அது என்ன பார்வை என்று நோக்கும் முன், கொஞ்சம் பின்னோக்கிப் பயணம்.

ஆழ்வார்கள், நாதமுனிகள், உடையவர், பிரபந்த உரையாசிரியர்கள், தேசிகன், மாமுனிகள், பின்னர் வந்த தாசர்கள் வரை எல்லாரும் வலியுறுத்தியதை இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கலாம் :

ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோ: ஸ்மரணம் பாத சேவனம்

அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் ஸக்ய ஆத்மநிவேதனம்

அவன் பெயரைக் கேட்பது, அவன் பெயரைப் பாடுவது, அவனையே நினைத்திருப்பது, அவன் திருவடிக்குச் சேவை செய்வது, பூக்களால் அர்ச்சிப்பது, அவனுக்கு தாசனாய் இருப்பது, அவனுக்கே தன்னை அர்ப்பணிப்பது என்பதாக நவ-வித வழிபாடுகளையே சொல்கிறார்கள்.

குறிப்பாக, தற்போது ஆண்டாளைப் பேசுவதே சிறப்பாதலால் அவள் சொல்வதும் இவற்றை ஒட்டியே வருகின்றன –

 1. ‘தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப் பாடுவான்’
 2. ‘நாட்காலே நீராடி வந்தோம்’
 3. ‘தூயோமாய் வந்து நாம், தூமலர் தூவித் தொழுது’
 4. ‘அரியென்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து’
 5. ’கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தி’
 6. ’பாடிப் பறை கொண்டு’
 7. ’தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால்’
 8. ‘நாமம் பலவும் நவின்று’
 9. ‘நாராயணன் நம்மால் போற்றப் பறை தரும் புண்ணியன்’
 10. ‘முகில் வண்ணன் பேர் பாட’
 11. ‘மனத்துக் கினியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய்’
 12. ‘கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப் போய்’
 13. ‘பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ’
 14. ‘மாயனைப் பாடேலோ’
 15. ‘உன் மைத்துனன் பேர் பாட’
 16. ‘அன்றிவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி’
 17. ‘அருத்தித்து வந்தோம்’
 18. ‘உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது’
 19. ‘சிறு பேர் அழைத்தனவும்’
 20. ‘உனக்கே நாம் ஆட் செய்வோம்’

மதுரகவிகளும் ‘நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன், மேவினேன் அவன் பொன்னடி மெய்ம்மையே’ என்று பெருமாளைச் சொல்லாவிட்டாலும் நம்மாழ்வாரைச் சொல்கிறார்.

ஆனால், ஒருவரும் எழுதி வழிபடச் சொல்லவில்லை. ‘புதிய ஏற்பாடாகத் தற்கால வைஷ்ணவர்கள் பிரபந்தம் பற்றியும், வைஷ்ணவம் பற்றியும் எழுதி எழுதியே வழிபடுகிறார்களோ?’ என்னும் எண்ணம் தோன்றுகிறது. காஞ்சி பரமாச்சார்யரும் ‘ஶ்ரீராமஜெயம்’ எழுதச் சொன்னார் என்பதும் இதனுடன் ஒன்றி வருகிறது போல் உணர்கிறேன்.

நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ?

‘Countering Fundamentalism – Hindu Perspective’ Prof.Lipner’s talk – my take

 1. What is fundamentalism?
 2. Is Hinduism a fundamentalist religion?
 3. Diff between Hinduism and Abrahamic religions
 4. Why is Hinduism unique?

Prof.Julius Lipner, former Professor of Hinduism and Comparative Religions at Cambridge University dwelt on the above topics and kept the audience spell bound with his knowledge of the Mahabharatha, Sri Bashyam and Vedanta.

Quoting from the Mahabharatha, Prof.Lipner narrated the story of a brahmin named Kaushika who had taken a vow to speak truth at all times. Kaushika, in line with his principle, had, inadvertently, led to the massacre of some innocent folks who were fleeing from a killer. Lord Krishna recites this story to Arjuna and advises him that merely following a dharma was not sufficient, but dharma should be seen and
interpreted with reference to context. Any egoistic, steadfast and bland adherence to dharma would spell disaster.

As Hinduism was a dharmic religion, any interpretation of the dharmic principles, without reference to the context and times, would not be useful and would, in fact, cause harm.

He quoted the famous German philosopher Imanuel Kant’s ‘Lying to the murderer at door’ thus : “..if you have by a lie prevented someone just now bent on murder from committing the deed, then you are legally accountable for all the consequences
that might arise from it. But, if you have kept strictly to the truth, then public justice can hold nothing against you,whatever the unforeseen consequences might be. It is still possible that, after you have honestly answered “yes” to the murderer’s question as to whether his enemy is at home, the latter has nevertheless gone out unnoticed, so that he would not meet the murderer and the deed would not be done..” and further explained that such a dogmatic adherence to truth would spell doom if truth was not exercised in context.

27657641_1817543521872320_5062552932244975013_nProf.Lipner then went ahead and expounded the different ‘dharmas’ – stree dharma, aapath dharma, jaati dharma etc. Drawing on Sita’s following Rama to the forest, the prof said that the practice of Sita following Rama to the forest, though could be construed a strict adherence to the stree-dharma, would not be practical to implement in the current times. Convention and Dharma should not be confused, the Professor said.

While Christianity, Judaism and Islam could be compared to a single-trunk tree, Hinduism could only be compared to a multi-trunked banyan tree ( such as the 1000 year tree in Kolkatta). The inference here was that Hinduism was not built on any one singular belief or book, but on poly-morphic structures built on the common thread of dharma.

Describing how the word ‘fundamentalism’ came into being, Prof.Lipner narrated the movement of 1910-15 when the Bible Institute of Los Angeles published 12 small books that contained what was then known as ‘The Fundamentals’ – belief in virgin birth, belief in the mirales of Jesus et al and how the Bible had to be interpretted literally and not subjectively and certainly not with reference to any context. What was contained in the Bible was supposed to be sacrosanct and hence beyond question and inquiry. Thus originated the therm ‘fundamentalism’, we came to know.

However, with Hinduism, this has never been the case, as there is no one particular way to read the Vedas or to interpret the sacred texts. As there is no one book that serves as the epicenter of Hinduism, there is nothing ‘fundamental’ to adhere to and not deviate from, and, therefore, by design, the religion lacks fundamentalist tendencies.

Prof.Lipner later narrated a funny story of a meeting between a palaeontologist and a christian theologian. When the former had cornered the latter with ‘How could you claim that the world was created in 4000 BC when the dinosaurs, whose fossils I study, are at least a million years old?’ the theologian had supposedly replied that God had created earth with the fossils intact. This, the professor said, was fundamentalism in Christianity and that was not a trait of Hinduism.

Later the professor narrated a writing by Prof.Linda Woodhead on a commune of evangelical women and their life in a ‘time wrap’. That served as an apt reminder for the audience that nothing is etched in stone in scriptures and that even if there are elements that are central to a religion, those should be seen in the current context and not in the context when the sacred works were compiled.

Prof.Lipner concluded his speech with the reminder that the dharmic practice in Hinduism should not lead to majoritarian tyranny and that minorities should feel secure in a hindu majority rule. This, he attributed, to the central theme of dharma that has been the connecting thread of Hinduism all these thousands of years.

This was followed by a Q & A session. I had asked about ‘Akasath patitam Thoyam’ – rain from the heavens fall all over the place, but eventually reach the one ocean. This is the central nature of hinduism that believes that there are many paths to salvation and one should not be dogmatic about one’s own method. My question was : How to make other religions accept this view so that head-on collisions could be avoided, between religions?’.

Surprisingly, Prof.Lipner said that Hinduism had began to accept all religions as paths to salvation only recently. Probably, the Vedas were a recent phenomenon in Hinduism, it seemed to me.

My other question was – when Hinduism, in its varied practices and in varied languages across India, espoused equality and respect for all ( I had the Alwars, Nayanmars, Purandara Dasa in mind), why were these sacred verses not part of the school curriculum? The Professor asked me to ask this question to the respective governments and that Singapore didn’t fall into that category. ( An ex-teacher who met me later explained as to what had happened in the early years when religious teaching was prevalent in Singapore and how the Govt had to step in to censure some over-zealous preachers and thereby the practice was subsequently stopped).

There were a flurry of other questions. One compared a massacre in the golden period of Islam to the massacre mentioned in the Mahabharatha ( the Kaushika episode). Another was on how ‘ekam sat. vibraha bahuta vatanti’ could be interpretted, why Ramkrishna
Mission had to apply for minority status, appeasement of the minorities etc.

A straightforward question by a student of RSIS – ‘how could Hindu fundamentalism exist at all, that even when Hindus all over the world were being ill-treated and their human rights abused, the practitioners remained a largely peaceful lot’, set the tone for a straightforward answer. The prof said that all citizens should feel equal and one group should not feel threatened by others. The answer, though not convincing, was along expected lines.

On a question whether political rhetoric in India was shaping the perception of fundamentalism in Hinduism, the Professor replied with ‘it is a yes and a no’, not willing to take sides. To another question on the downside of poly-centricity of Hinduism, the Professor rightly pointed out that that could lead to lack of cohesiveness, lack of unity and a loss of Hindu identity.

To yet another question on the need for more dialogue among faiths, the professor correctly pointed to the great debating culture that Hinduism espoused by its ‘Poorva Paksha’ based Tarka Shaastra methods.

Later, I met the professor and raised the issue of ‘Akasath patitam thoyam’ and some references to Sri Bashyam. The learned professor agreed to meet again in Singapore and discuss some aspects of Advaita and Visistaadvaita, with reference to Sri Bashyam of St.Ramanujacharya.

The event was organized by the S.Rajaratnam School of International Studies and Hindu Endowment Board, Singapore. That an event about fundamentalism and hinduism was conducted in Srinivasa Perumal Temple spoke volumes about the lack of fundamentalism in the religion.

Singapore government’s outreach programmes such as this, to promote a deeper understanding of religions and inter-faith dialogue, have been on for quite some time. The government hopes to clear misconceptions and misunderstandings between religions, inculcate a sense of mutual respect and tolerance among the followers and ensure religious harmony and cohesion in the country. In that sense, the meeting did provide food for thought to the multi-racial audience that comprised of Malays and Chinese scholars, not to mention the scores of Indians.

These were my feelings after the seminar :

Hinduism is not just English and Sanskrit. More Tamil content should be included, for without the works of Azhwars, Nayanmars and Gurus and the Shaiva / Vaishnava Mutts, the multi-faceted religion’s dimensions cannot be conveyed in their full splendour and bloom. Nammaazhwar’s notes on the universe, other Azhwar’s references to God being called by any name and worshipped in any form and similar such pointers could have added to the lustre of the seminar, if Tamil content would have been added. Devoid of  Pura Naanooru that espoused universal brotherhood and Thirukkural that had ample references to Hindu practices and Gods, any seminar on the religion can’t be considered complete. Can’t blame the professor though, for this. Hope RSIS and HEB keep this in mind for their subsequent sessions and involve scholars from these streams too.

மொழி

ஒரு மொழியில் பூரண தேர்ச்சி பெற்றவர்களால் பிறிதொரு மொழியை வெறுக்கவியலாது. மாறாக, தேர்ச்சி பெற்ற மொழியின் வழி மற்ற மொழிகளையும் அறிந்துகொள்ள தீவிர முனைப்பே ஏற்படும். அவற்றில் உள்ள செய்திகளை அறிந்துகொள்ள ஆர்வம் ஏற்படுவது பூரணமான கல்வியின் அறிகுறி.

எனது காலஞ்சென்ற பெரியப்பா ஸ்ரீ.உ.வே.இராமபத்திராச்சாரியார் அவர்கள், தமிழில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். கம்பனில் ஊறியவர். 18 நூல்கள் எழுதியுள்ளார். சம்ஸ்க்ருதத்தில் போதிய பாண்டித்யம் பெற்றவர். ஆங்கிலத்தைப் பட்டறிவால் அறிந்துகொண்டவர். மணிப்பிரவாளத்தைத் தனது சொந்த முயற்சியால் தெளிந்தவர்.

ramabhadranதனது இராமாயண உபன்யாசத்தில் வால்மீகி, கம்பன், ஆழ்வார்கள், ஆங்கில உரையாசிரியர்களின் கருத்துகள் முதலியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பேசி வந்த அவர், துளசி ராமாயணம் புரியவேண்டும் என்பதற்காகத் தனது 55வது வயதில் இன்னொரு ஆசிரியரிடம் ஹிந்தி கற்றுக் கொண்டார். அதன் பின்னர் தனது உரைகளில் துளசி, கபீர் தாசர் என்று அவர்களையும் கொண்டு வந்தார். ‘மிதிலையில் மூவர்’ என்னும் தலைப்பில் வால்மீகி, கம்பர், துளசிதாசர் காட்டும் மிதிலை நிகழ்வுகளை அருமையாகச் சித்தரிப்பார். பின்னர் ‘திரிவேணி இராமாயணம்’ என்றும் ஒப்பாய்வு உரைகளை நிகழ்த்தினார்.

இவை போதாதென்று, தியாகையர் கிருதிகள் புரிய வேண்டும் என்பதால் அவ்வப்போது தெலுங்கு பேசும் வைஷ்ணவப் பெரியவர்களிடம் பேசி, தெலுங்கு கீர்த்தனைகளின் பொருளை உள்வாங்கிக் கொண்டார். தியாக ராஜ கீர்த்தனைகளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை அவர் நீண்ட நாட்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தார்.

தனது இறுதி நாட்கள் வரை சம்ஸ்க்ருதத்தில் முனைவர் பட்டம் வாங்கவில்லை என்கிற ஏக்கம் இருந்தது தெரியும். அவருக்கு அதற்கான நேரம் இருக்கவில்லை. இறுதிவரை வால்மீகி, நாராயண பட்டத்ரி,  கம்பன், ஆழ்வார்கள் என்றே அமரரானார்.

‘செந்தமிழும் வடகலையும் நவின்ற நாவர்’ என்று திருமங்கையாழ்வார் தேரழுந்தூர்க்காரர்களைப் பற்றிச் சொன்னதற்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார் அப்பெரியவர்.

ஆக, மொழி வெறி ஆகாது. மொழியின் பால் தூய காதல் இருப்பின், மற்ற   மொழிகளை  வெறுக்கவியலாது. தனது தாயிடம் அன்பு செலுத்தும் குழந்தை, பிறிதொரு தாயை வெறுப்பதுண்டோ ?

நன்றி வைரமுத்து

வைரமுத்துவால் ஒரு நல்லது நடந்துள்ளது. மனிதர்களை இன்னாரென்று அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடிந்துள்ளது.

‘தமிழ் எழுத்தாளர்கள்’ என்கிற போர்வையில் உலாவரும் முற்போக்கு மாந்தர்களின் வெறுப்பு கலந்த அறியாமை வெளிவந்துள்ளது. உலகெங்கிலும் தமிழ் விருதுகள் பெறும் / வழங்கும் நபர்களின் தரமும் தெரியவந்துள்ளது.

ஆண்டாள் பாடல்களைக் கொண்டு பிழைப்பு நடத்தும் கர்னாடக சங்கீதத் துறையில் உள்ள பாடகர்களுக்கு வாய் பேச வராது என்பதும் புரிந்தது.

திரைத்துறையில் உள்ள, கிடைக்கும் போதெல்லாம் தங்களை வைஷ்ணவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்திக்கொள்ளும், ‘ஜாம்பவான்கள்’ திடீரென்று சுண்டெலிகளாக விஸ்வரூபம் எடுத்த விந்தை நடந்தது. அதும் வாய்ப்பேச்சு வராத சுண்டெலிகளாக.

அமெரிக்காவின் பாரதி தமிழ்ச் சங்கம், மலேசியாவிலும் , இலங்கையிலும் என்று நாட்டிற்கொரு ஒரு தமிழ்ச் சங்கம் தவிர, உலகில் வேறு எந்தப் பிரதேசத்தில் இருந்தும் அமைப்பு ரீதியாக எந்தவொரு முணுமுணுப்பும் கூட இல்லாமல் இருந்தது பல அனைத்துப் போலிகளையும் அடையாளம் காட்ட உதவியது.

குழப்பி எழுதினாலும் ஜெயமோகனும், சாட்டை போல் நேரடியாக எழுதிய சாரு நிவேதிதாவும், வைரமுத்துவைக் கண்டித்து எழுதிய சுகி.சிவமும் மட்டுமே இலக்கிய / சொற்பொழிவு உலகில் வலம் வரும் பிரபலங்களில் தங்கள் கருத்தைக் கூறத் திராணியுள்ளவர்கள் என்பதையும் அறிந்துகொள்ள முடிந்தது.

வைரமுத்துவிற்கு நன்றி.