ராசி பலன்

என் ராசி பலன். எனது எல்.கே.ஜி. காலத்தில் இருந்து ந்ருஸிம்மப்ரியாவில் வருவது.

1. ‘ஆகார விஷயங்களில் நியமம் தேவை’
2. ‘வித்தையில் அதிக கவனம் தேவை’

எப்போதாவது சிறிது மாற்றி, நல்லவிதமாகவும் எழுதுவார்கள். இப்படி:

1. ‘உடலில் உபாதை காட்டும்’
2. ‘வித்தையில் பலிதம் சுமார்’

சுமார் 20 ஆண்டுகள் கழித்து, ஒரு ஆர்வத்தில் என்ன போட்டிருக்கிறார்கள் என்று இன்று பார்த்தேன்.

1. ‘ஆகார விஷயங்களில் அக்கறை தேவை’
2. ‘உடலில் உபாதை காட்டும்’

‘வித்தை’யை விட்டுவிட்டார்கள். இனிமேலெல்லாம் வராது என்று தெரிந்துவிட்டது போல.

‘மாதொரு பாகனு’க்கு சாஹித்ய விருது கொடுக்கும் காலத்தில் வித்தையாவது ஒன்றாவது என்பதாக இருக்கலாம்.

%d bloggers like this: