சங்கப்பலகை அமர்வு 7

சிங்கப்பூர் தேசிய நூலக வாரியத்தின் ஆதரவில் சங்கப்பலகை வாசகர் வட்டமும் லிஷா பேச்சாளர் மன்றமும் இணைந்து நடத்திய வாசகர் கூட்டத்தில் தமிழாசிரியர் துரை.முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆற்றிய ‘பரிமேலழகர் காட்டும் வள்ளுவர்’ என்னும் பேருரை.

Author: Amaruvi's Aphorisms

Banker by day, blogger by night and a reader throughout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: