உப்பு வேலி – நூல் ஆய்வு

மறைக்கப்பட்ட வரலாறு வரிசையில், மூன்று தவணைகளாக ‘உப்பு வேலி’ நூல் ஆய்வு. சக்ரவியூகம் ஒளிவழியில். கண்டு கருத்துரையுங்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s